Hišni red velja za šolski prostor matične (MŠ v Dolu pri Ljubljani) in podružničnih šol (PŠ Dolsko, PŠ Senožeti) od vstopa na šolski prostor do odhoda z njega.
Šolski prostor

 • matične šole obsega: šolsko zgradbo, igrišči, parkirišče, zelene površine, peščene in asfaltne površine na območju med cesto proti Dolu, asfaltnima potema ob šolski zgradbi do ograje teniškega igrišča;
 • PŠ Dolsko obsega: šolsko zgradbo, šolsko igrišče, parkirišče, zelene površine ob zgradbi in ob igrišču;
 • PŠ Senožeti obsega: šolsko zgradbo, parkirišče, zelene površine in igrišče.

Hišni red velja tudi v prostorih in na površinah zunaj šolskega prostora, kjer šola organizira oz. izvaja pouk in druge dejavnosti (dnevne dejavnosti, šolo v naravi, tabore, pot v šolo in domov, na šolskem avtobusu, kombiju, drugo …).

Prihod v šolo, začetek pouka in odhod domov

 • Učenci prihajajo v šolo pravočasno, največ deset minut pred začetkom pouka.
 • Učencem na šolski prostor ni dovoljeno prihajati z mopedi, motornimi kolesi, drugimi motornimi vozili, rolerji in rolkami.
 • Učenci, ki iz opravičljivega razloga pridejo v šolo predčasno, čakajo na pouk pod nadzorom dežurnega učitelja.
 • Vhodna vrata v matično šolo in PŠ Dolsko so odklenjena od 6.00 dalje, v PŠ Senožeti pa od 6.00 do 8.20.
 • Po prihodu v šolo učenci ne zapuščajo šolskih prostorov do odhoda domov. Za vozače pomeni prihod v šolo vstop v šolski avtobus oziroma kombi.
 • V šolskih prostorih so učenci obuti v copate.
 • V garderobi se učenci zadržujejo le ob prihodu v šolo in ob odhodu domov toliko časa, da se preoblečejo in preobujejo; zadrževanje v garderobi sicer ni dovoljeno.
 • Učenci čakajo na prvo uro pouka, med prostimi urami in na prevoz domov pod nadzorom dežurnega učitelja.
 • Učenci odidejo domov takoj po končanem pouku. Učenci, ki iz opravičljivega razloga ostajajo v šoli, čakajo na odhod domov pod nadzorom dežurnega učitelja.

Odmori

 • Učenci se med odmori sprostijo, pogovarjajo, mirno igrajo. Po hodniku hodijo tiho in umirjeno.
 • Učenci malicajo v učilnici, v kateri imajo pouk tretjo šolsko uro. Učenci, ki so tretjo uro imeli pouk v telovadnici, tehnični, likovni ali računalniški učilnici, malicajo v jedilnici.
 • Učenci čakajo na pouk pod nadzorom dežurnega učitelja v prostoru, ki je določen z urnikom.
 • V utemeljenih primerih lahko razrednik ali vodstvo šole učencu dovoli odhod z območja šole v času pouka (dejavnosti v navzočnosti odrasle osebe).

Splošna navodila

 • Denarja in drugih vrednih predmetov naj učenci ne nosijo v šolo. Šola zanje ne prevzema odgovornosti.
 • Za šolsko, svojo in tujo lastnino skrbimo in jo spoštujemo.
 • Hrano in pijačo uživamo v času in prostoru, ki je temu namenjen.
 • V šoli je prepovedano kajenje, uživanje in prinašanje alkoholnih pijač in drugih omamnih snovi ter prinašanje drugih nevarnih predmetov.
 • Prinašanje mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav (igrice, predvajalniki glasbe…) v šolo ni dovoljeno.
 • Spoštujemo drug drugega in se držimo pravil lepega vedenja.

Organizacija nadzora in ukrepi za zagotavljanje varnosti

 • Dežurni učenec evidentira obiskovalca šole in ga pospremi do osebe, h kateri obiskovalec želi.
 • Strokovni delavci – izvajalci pouka/dejavnosti opravljajo nadzor v prostorih na površinah, kjer pouk/dejavnost poteka v skladu z urnikom in razporedom dežurstev strokovnih delavcev.

Vzdrževanje reda in čistoče

 • Za red in čistočo okolice šole skrbi hišnik, pomagajo mu učenci.
 • Za urejenost posameznih učilnic so zlasti zadolženi dežurni učenci, vendar so za urejenost notranjosti šole kot celote dolžni skrbeti vsi učenci.
 • Redna čiščenja šolskih prostorov izvajajo čistilke, vzdržuje pa jih hišnik.

Načini informiranja staršev in učencev

Šola obvešča učence in starše o poteku življenja na šoli pisno in ustno v skladu z veljavnimi pravilniki in zakoni.

Nespoštovanje hišnega reda

Spoštovanje hišnega reda je učenčeva dolžnost, nespoštovanje pa sodi med kršitve, zaradi katerih se učencu lahko izrečejo vzgojni ukrepi v skladu s Pravili šolskega reda.

(Skupno 1.926 obiskov, današnjih obiskov 1)