Obvestilo o dosežkih pri NPZ in dodatna informacija o dosežkih učenca pri NPZ

Dosežki učencev 9. razreda so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Šola izda učencu Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 9. razreda.

Učencem, ki niso opravljali preverjanja, se na Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja zabeleži poševnica (/).

Dodatna informacija o dosežkih učenca pri NPZ v primerjavi z njegovimi vrstniki na šoli in v državi, ki jo pripravi Ric, je učencem in staršem po poizvedbah dostopna na spletni strani: https://npz.ric.si. Do dodatne analize dosežkov (v obliki zapisa pdf) učenci in starši lahko dostopate s šifro učenca in njegovo EMŠO.

Če učenec izgubi šifro, mu jo na prošnjo staršev posreduje namestnica ravnatelja za NPZ, Maja Cerar. V podrobnejši informaciji so v odstotnih točkah zapisani dosežek učenca, povprečje na šoli in povprečje v državi. Grafi prikazujejo delež vrstnikov na šoli in v državi, ki so pri NPZ dosegli višje, enake ali nižje dosežke v primerjavi z učencem. Učenci 9. razreda lahko do dodatne informacije dostopajo od 12. junija do konca septembra 2023. Na šoli lahko pri učitelju posameznega predmeta učenec in njegovi starši dobijo podrobnejše obrazložitve njegovega dosežka.

 

 


Obvestilo o vpogledih v ovrednotene NPZ za učence in starše učencev 9. razredov:

Državni izpitni center bo učencem 9.r in staršem od 31. 5. do 2. 6. 2023 omogočil dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf).:


 

Nacionalno preverjanje znanja: Informacije za starše in učence

Informacije o poteku NPZ 2023 (dokument za učence)

Informacije o poteku NPZ 2023 (dokument za starše)

Koledar izvedbe NPZ 2022-23

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ je zunanje preverjanje znanja, postopek izvedbe NPZ-ja pa zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 9. razredu se v okviru NPZ preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki je na naši šoli v šolskem letu 2022/23 angleščina.

Preverjanje znanja poteka prvi in drugi teden v mesecu maju tekočega šolskega leta. Izvede se v enem roku. V kolikor se učenec ne more udeležiti NPZ v predvidenem roku, NPZ iz tistega predmeta ne opravlja. Nacionalno preverjanje znanja se opravlja samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 min. Učenci z odločbami o usmeritvi so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ.

Državni izpitni center v juniju šolam, učencem ter staršem prek spleta omogoči dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Rezultati so dostopni prek spletni strani http://npz.ric.si s pomočjo šifre učenca, ki jo učenec prejme prvi dan opravljanja NPZ, in številke EMŠO. Učenci so z rezultati preverjanja znanja seznanjeni tudi pri urah posameznega predmeta, ki se preverja na NPZ. Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja na šoli potekajo v elektronski obliki.

Če učenec ali starši ob vpogledu podvomijo v vrednotenje nalog v preizkusu znanja, imajo možnost poizvedbe. Poizvedba je presoja, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Število doseženih točk se po poizvedbah lahko poveča, zniža ali ostane enako.

Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno pri posameznem predmetu in na zaključevanje šole. Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. Le v tem primeru se upošteva tudi dosežek pri NPZ-ju iz slovenščine in matematike, če se učenke, učenci in njihovi starši s tem strinjajo.

DODATNE INFORMACIJE o NPZ najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra, kjer si lahko ogledate primere pisnih preizkusov iz preteklih let.

Pripravila: Maja Cerar, namestnica ravnatelja za NPZ

(Skupno 3.353 obiskov, današnjih obiskov 1)