SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

Subvencioniranje šole v naravi je namenjeno učencem oziroma staršem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za šolo v naravi v celoti.

Za subvencijo zaprosite starši oz. zakoniti skrbniki tako, da izpolnite vlogo in jo skupaj z dokazili oddate šolski svetovalni službi še pred pričetkom izvedbe šole v naravi. Vlogo za šolo v naravi dobite tukaj. Vloge z ustreznimi dokazili (odločba o otroškem dodatku je obvezna) oddate preko eAsistenta, elektronske pošte na naslov mia.prudo@os-jmdol.si ali osebno na OŠ Dol pri Ljubljani (tajništvo šole). Plačilo prvega obroka šole v naravi je obvezen, saj starši s tem potrdite odhod otroka v šolo v naravi.

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva »Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi«. Višina subvencije je odvisna od števila prejetih vlog in višine razpoložljivih sredstev, namenjenih subvencioniranju šole v naravi (MIZŠ, Šolski sklad, …).

 

KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

Na osnovi določil Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/0470/08 in 61/09) je Svet šole sprejel Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi.

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva sledeče kriterije:

prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,

  • višina dohodkov na družinskega člana,
  • višina otroških dodatkov,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi in
  • druge specifike v družini.

O upravičenosti učenca do subvencije in višini subvencije šole v naravi odloči ravnateljica na podlagi pisnega mnenja šolske svetovalne službe. O odločitvi šola starše pisno obvesti. Na odločitev je možna pisna pritožba v roku 8 (osmih) dneh po prejemu odločbe.

 

SUBVENCIJA DRUGIH DEJAVNOSTI

Šola omogoča tudi subvencijo drugih dejavnosti (npr. subvencijo športnega dne, tehničnega dne, plesnega tečaja, …). V tem primeru starši napišejo prošnjo za subvencijo posamezne dejavnosti, in ji priložijo potrebna dokazila (odločba o otroškem dodatku je obvezna). Prošnjo starši pošljejo oddate preko eAsistenta, elektronske pošte na naslov mia.prudo@os-jmdol.si ali osebno na OŠ Dol pri Ljubljani (tajništvo šole).

 

Mia Prudo, svetovalna delavka

(Skupno 281 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: