Protokol je načrt za izvajanje programa šole in zajema organizacijo dela in zadolžitve vseh, ki bodo delali v prostorih šole.

Osnova za izdelavo protokola.

 • Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), št. 6030-1/2021/68, z dne 17. 8. 2021, vključno s prilogami.
 • Posodobljena in razširjena različica modela B za načrtovanje in organizacijo dela za osnovno šolo za preprečevanje širjenja SARS-Co-V-2, z dne 17. 8. 2021, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 • Okrožnica MIZŠ, št. 6030-1/2021/69, z dne 20. 8. 2021; Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.
 • Okrožnica MIZŠ, št. 6030-1/2021/70, z dne 23. 8. 2021; Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.
 • Okrožnica MIZŠ, št. 6030-1/2021/71, z dne 24. 8. 2021; Okrožnica, dodatna pojasnila.

Prosimo, da ob vstopanju v šolo in v sami šoli upoštevate predpisani protokol,

hkrati pa prosimo, da starši z njim v čim večji meri seznanite svoje otroke, za kar bodo v šoli poskrbeli tudi učitelji.

Protokol velja za učence, učitelje, ostale zaposlene in starše, ki vstopajo v šolo.

Odgovorna in kontaktna oseba: Gregor Pečan, ravnatelj.

Kontaktni podatki: gregor.pecan@guest.arnes.si, tel. št.: 040 886 638

Pouk bo potekal po modelu B,

torej v šoli in v čim večji meri brez mešanja učencev različnih oddelkov.

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Priporočamo, da učenci, ki niso vezani na prevoz, v šolo pridejo peš ali s kolesom.
 • Šola organizira šolski prevoz.
 • Učenci morajo na avtobusu uporabljati maske.
 • Pri vstopanju/izstopanju v/iz avtobus/a si učenci razkužijo roke.
 • Zjutraj bosta organizirani dve vožnji, popoldne pa tri vožnje šolskega avtobusa, minibusa in kombija po ustaljenem voznem redu, objavljenem na spletni strani šole.

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • V šolo pridejo le popolnoma zdravi učenci in učitelji.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Pri vhodu zjutraj dežura oseba, ki usmerja učence in skrbi, da ob vstopu v šolo upoštevajo higienske ukrepe.
 • Učenci, starši ali drugi obiskovalci šole si ob vstopu v šolo ustrezno nadenejo

masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke.

 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev.
 • V podaljšano bivanje po učenca 1., 2. in 3. razreda lahko pridejo starši, vendar upoštevajo objavljen protokol (maska, razkuževanje rok, razdalja), hkrati pa pridejo le do učilnice – v učilnico ne vstopajo.
 • Na poti v učilnico, sanitarne prostore … je potrebno upoštevati talne označbe, ki označujejo ustrezno razdaljo med osebami na poti.
 • Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole, ki se morajo ob vstopu v šolo najprej javiti v tajništvo.
 • Zunanji obiskovalci (ki niso starši), starejši od 15 let, morajo pri vstopu v šolo izpolnjevati pogoj PCT.
 • Govorilnih ur in roditeljskih sestankov se starši udeležijo ob izpolnjevanju pogoja PCT.

III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku.
 • Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki je učenci tudi med odmori ne zapuščajo oz. se učenci posameznih oddelkov med odmori ne mešajo.
 • Pouk tehnike in tehnologije ter gospodinjstva potekata v specializiranih učilnicah.
 • Skladno s priporočili NIJZ se izvajajo ure dodatne strokovne pomoči oziroma individualne in skupinske učne pomoči, vendar se pri tem učenci različnih oddelkov ne združujejo.
 • Dopolnilni in dodatni pouk ter nekateri predmeti se izvajajo v heterogenih

skupinah ob upoštevanju strogih priporočil NIJZ (razdalja), vključno z nošenjem mask.

 • Šola poleg pouka organizira jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar se učenci ne mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas, že od prihoda v jutranje varstvo in do konca podaljšanega bivanja, v svoji matični učilnici.
 • V kolikor se združevanju ne bo mogoče izogniti, so učenci v isti učilnici ločeni po oddelkih z ustrezno medsebojno razdaljo.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem od 1. do 5. razreda nošenje maske ni potrebno, je pa nošenje maske obvezno v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. ob morebitnem združevanju, pri vstopu v šolsko stavbo in na poti do učilnice, na poti v sanitarije … Učenci od 6. razreda dalje maske nosijo ves čas.

IV. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vse higienske ukrepe, na kar učence opozarjajo učitelji v učilnicah in piktogrami v učilnicah in skupnih prostorih (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje ali razkuževanje rok, čiščenje in razkuževanje površin, ohranjanje medsebojne razdalje, uporaba maske …).
 • Pri učencih od 1. do 3. razreda se prednostno svetuje umivanje rok.
 • Odrasli, zaposleni in starši, so v šolskih prostorih dolžni nositi masko ves čas.
 • Učenci in učitelji se ne zadržujejo pred sanitarnimi prostori, na hodnikih … in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za okvirno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, in sicer pred poukom, med šolsko uro, ob koncu vsake šolske ure, med glavnim odmorom in po pouku, tako da se vsa okna odprejo na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI

 • Pouk poteka po urniku v matičnih učilnicah ali na prostem.
 • Pouk se lahko izvaja v specializiranih učilnicah in laboratorijih (npr.

gospodinjstvo, tehnika in tehnologija), ki so pred prihodom nove skupine učencev

temeljito prezračeni, očiščeni in razkuženi.

 • Pouk športa lahko poteka v telovadnici ali dvorani brez mešanja skupin učencev iz različnih oddelkov.
 • Individualna in skupinska učna pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju higienskih ukrepov. V skupino so vključeni učenci istega razreda, če se le da, pa le učenci istega oddelka.
 • Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli, glede na razmere pa lahko tudi drugje.
 • Ekskurzije in šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji.
 • Pri vseh oblikah vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učitelji vodijo natančne evidence udeleženih učencev.
 • Izvajata se jutranje varstvo (JV) in podaljšano bivanje (PB), tako da se učenci čim manj mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov.

Jutranje varstvo se bo začelo ob 6.30 (izjemoma ob 6.00; za nujne primere). Učenci bodo od 7.30 dalje v svoji matični učilnici, kjer bodo imeli JV ali bodo začeli s poukom.

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do odhoda učenca domov (skladno s prijavo, ki jo je prejela šola).

VI. PREHRANA

 • Mlajši učenci imajo vse obroke prehrane praviloma v svoji matični učilnici, tako da ne prihaja do mešanja učencev različnih oddelkov.
 • Pripravljene obroke (večinoma enoporcijske) pripravi in mlajšim učencem do učilnice pripelje kuhinjsko osebje, obroke deli učitelj.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.
 • Starejši učenci imajo kosilo v jedilnici po razporedu, ki omogoča upoštevanje higienskih ukrepov.

VII. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole in starše, ki pridejo po učenca.
 • Za nadaljnje postopke se učitelj obrne na vodstvo šole.
 • V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 šola ravna v skladu s priporočili in navodili NIJZ.
 • Nadaljnje informacije staršem posreduje ravnatelj ali od njega za to pooblaščena oseba.

VIII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave.
 • Roditeljski sestanki in govorilne ure lahko potekajo v šoli, vendar ob doslednem upoštevanju pogoja PCT in vseh higienskih ukrepov.
(Skupno 511 obiskov, današnjih obiskov 1)