SVET ZAVODA OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani
na podlagi sklepa 3/1, ki je bil sprejet na 2. seji sveta zavoda z dne, 4. 2. 2021,

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosodje), pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov:

SVET ZAVODA OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – NE ODPIRAJ”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

(Skupno 751 obiskov, današnjih obiskov 1)