Protokol je izvedbeni načrt za izvajanje programa šole in zajema organizacijo dela in zadolžitve vseh, ki bodo delali v prostorih šole.

Objavljamo izvleček protokola, s samo najnujnejšimi elementi.

Osnova za izdelavo protokola.

 • Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/10, z dne 20. 1. 2021, vključno s prilogami.
 • Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-Co-V-2, Model C, z dne 13. 1. 2021, Nacionalni inštituta za javno zdravje (NIJZ).
 • Okrožnica Zavoda RS za šolstvo, št. 091-1/2021-1, z dne 20. 1. 2021, vključno s prilogama.
 • Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/24, z dne 11. 2. 2021.
 • Okrožnica zavoda RS za šolstvo, št. 091-4/2021-1, z dne 12. 2. 2021.

 

Prosimo, da ob vstopanju v šolo in v sami šoli upoštevate predpisani protokol,

hkrati pa prosimo, da starši z njim v čim večji meri seznanite svoje otroke, za kar bodo v šoli poskrbeli tudi učitelji.

Protokol velja za učence[1], učitelje, ostale zaposlene in starše, ki vstopajo v šolo.

 

Odgovorna in kontaktna oseba: Gregor Pečan, ravnatelj.

Kontaktni podatki: gregor.pecan@guest.arnes.si, tel. št.: 040 886 638

 

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Šola organizira šolski prevoz.
 • Učenci morajo na avtobusu sedeti diagonalno na vsakem drugem sedežu in uporabljati maske.
 • Pri vstopanju/izstopanju v/iz avtobus/a si učenci razkužijo roke.

 

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • V šolo pridejo le popolnoma zdravi učenci in učitelji.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Pri vhodu zjutraj dežura oseba, ki usmerja učence in skrbi, da ob vstopu v šolo upoštevajo higienske ukrepe.
 • Učenci si ob vstopu v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke.
 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev.
 • V podaljšano bivanje po učenca lahko pridejo starši, vendar upoštevajo navodila, objavljena na vhodnih vratih šole (maska, razkuževanje rok), hkrati pa pridejo le do učilnice – v učilnico ne vstopajo.
 • Pri hoji v učilnico, sanitarne prostore … je potrebno upoštevati talne označbe, ki označujejo ustrezno razdaljo med osebami na poti.

 

III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku.
 • Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki je učenci tudi med odmori ne zapuščajo.
 • Pouk tehnike in tehnologije ter gospodinjstva potekata v specializiranih učilnicah.
 • Skladno s priporočili NIJZ se izvajajo ure dodatne strokovne pomoči oziroma individualne in skupinske učne pomoči, vendar se pri tem učenci različnih oddelkov ne združujejo.
 • Dopolnilni in dodatni pouk ter nekateri izbirni predmeti se izvajajo v heterogenih skupinah ob upoštevanju strogih priporočil NIJZ, vključno z nošenjem mask.
 • Šola poleg pouka organizira jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar se učenci ne mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas, že od prihoda v jutranje varstvo in do konca podaljšanega bivanja, v svoji matični učilnici.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem nošenje maske ni potrebno, je pa nošenje maske obvezno v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo in na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije …

 

IV. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila, na kar učence opozarjajo učitelji v učilnicah in piktogrami v učilnicah in skupnih prostorih (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje rok, razkuževanje rok in površin, ohranjanje medsebojne razdalje, uporaba maske …).
 • Odrasli, zaposleni in starši, so v šolskih prostorih dolžni nositi masko ves čas.
 • Učenci in učitelji se ne zadržujejo pred sanitarnimi prostori, na hodnikih … in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za okvirno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, in sicer pred poukom, med šolsko uro, ob koncu vsake šolske ure, med glavnim odmorom in po pouku, tako da se vsa okna odprejo na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

 

V. PREHRANA

 • Mlajši učenci imajo vse obroke prehrane praviloma v svoji matični učilnici, tako da ne prihaja do mešanja učencev različnih oddelkov.
 • Pripravljene obroke (večinoma enoporcijske) pripravi in mlajšim učencem do učilnice pripelje kuhinjsko osebje, obroke deli učitelj.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.
 • Starejši učenci imajo kosilo v jedilnici po razporedu, ki omogoča upoštevanje higienskih ukrepov.

 

VI. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole.
 • Vodstvo šole ali učitelj o slabem počutju učenca telefonsko obvesti starše, ki pridejo po učenca.
 • Za nadaljnje postopke se učitelj obrne na vodstvo šole.
 • Nadaljnje informacije staršem posreduje ravnatelj ali od njega za to pooblaščena oseba.

 

VII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave.
 • Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

[1] Zapis v moški slovnični obliki enakovredno velja za oba spola.

(Skupno 515 obiskov, današnjih obiskov 1)