PROTOKOL RAVNANJA OB VRNITVI UČENCEV V ŠOLO

Protokol je izvedbeni načrt za izvajanje programa šole in zajema organizacijo dela in zadolžitve vseh, ki bodo delali v prostorih šole.

Objavljamo izvleček protokola, s samo najnujnejšimi elementi.

Osnova za izdelavo protokola.

 • Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/10, z dne 20. 1. 2021, vključno s prilogami.
 • Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-Co-V-2, Model C, z dne 13. 1. 2021, Nacionalni inštituta za javno zdravje (NIJZ).
 • Okrožnica Zavoda RS za šolstvo, št. 091-1/2021-1, z dne 20. 1. 2021, vključno s prilogama.
 • Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/24, z dne 11. 2. 2021.
 • Okrožnica zavoda RS za šolstvo, št. 091-4/2021-1, z dne 12. 2. 2021.

Prosimo, da ob vstopanju v šolo in v sami šoli upoštevate predpisani protokol,

hkrati pa prosimo, da starši z njim v čim večji meri seznanite svoje otroke, za kar bodo v šoli poskrbeli tudi učitelji.

Protokol velja za učence[1], učitelje, ostale zaposlene in starše, ki vstopajo v šolo.

Odgovorna in kontaktna oseba: Gregor Pečan, ravnatelj.

Kontaktni podatki: gregor.pecan@guest.arnes.si, tel. št.: 040 886 638

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Šola organizira šolski prevoz.
 • Učenci morajo na avtobusu sedeti diagonalno na vsakem drugem sedežu in uporabljati maske.
 • Pri vstopanju/izstopanju v/iz avtobus/a si učenci razkužijo roke.

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • V šolo pridejo le popolnoma zdravi učenci in učitelji.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Pri vhodu zjutraj dežura oseba, ki usmerja učence in skrbi, da ob vstopu v šolo upoštevajo higienske ukrepe.
 • Učenci si ob vstopu v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke.
 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev.
 • V podaljšano bivanje po učenca lahko pridejo starši, vendar upoštevajo navodila, objavljena na vhodnih vratih šole (maska, razkuževanje rok), hkrati pa pridejo le do učilnice – v učilnico ne vstopajo.
 • Pri hoji v učilnico, sanitarne prostore … je potrebno upoštevati talne označbe, ki označujejo ustrezno razdaljo med osebami na poti.

III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku.
 • Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki je učenci tudi med odmori ne zapuščajo.
 • Pouk tehnike in tehnologije ter gospodinjstva potekata v specializiranih učilnicah.
 • Skladno s priporočili NIJZ se izvajajo ure dodatne strokovne pomoči oziroma individualne in skupinske učne pomoči, vendar se pri tem učenci različnih oddelkov ne združujejo.
 • Dopolnilni in dodatni pouk ter nekateri izbirni predmeti se izvajajo v heterogenih skupinah ob upoštevanju strogih priporočil NIJZ, vključno z nošenjem mask.
 • Šola poleg pouka organizira jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar se učenci ne mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas, že od prihoda v jutranje varstvo in do konca podaljšanega bivanja, v svoji matični učilnici.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem nošenje maske ni potrebno, je pa nošenje maske obvezno v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo in na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije …

IV. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila, na kar učence opozarjajo učitelji v učilnicah in piktogrami v učilnicah in skupnih prostorih (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje rok, razkuževanje rok in površin, ohranjanje medsebojne razdalje,

uporaba maske …).

 • Odrasli, zaposleni in starši, so v šolskih prostorih dolžni nositi masko ves čas.
 • Učenci in učitelji se ne zadržujejo pred sanitarnimi prostori, na hodnikih … in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za okvirno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, in sicer pred poukom, med šolsko uro, ob koncu vsake šolske ure, med glavnim odmorom in po pouku, tako da se vsa okna odprejo na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. PREHRANA

 • Mlajši učenci imajo vse obroke prehrane praviloma v svoji matični učilnici, tako da ne prihaja do mešanja učencev različnih oddelkov.
 • Pripravljene obroke (večinoma enoporcijske) pripravi in mlajšim učencem do učilnice pripelje kuhinjsko osebje, obroke deli učitelj.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.
 • Starejši učenci imajo kosilo v jedilnici po razporedu, ki omogoča upoštevanje higienskih ukrepov.

VI. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole.
 • Vodstvo šole ali učitelj o slabem počutju učenca telefonsko obvesti starše, ki pridejo po učenca.
 • Za nadaljnje postopke se učitelj obrne na vodstvo šole.
 • Nadaljnje informacije staršem posreduje ravnatelj ali od njega za to pooblaščena oseba.

VII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave.
 • Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

[1] Zapis v moški slovnični obliki enakovredno velja za oba spola.

 

VRAČANJE UČENCEV 4. in 5. RAZREDA

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se učenci 4. in 5. razreda vračajo v šolo v ponedeljek, 15. 2. 2021.

Glede PREVOZA učencev v šolo in domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbite starši. Zavedamo se, da vsi tega ne morete zagotoviti, zato bomo organizirali šolski prevoz.

Učenci bodo na avtobusu morali sedeti diagonalno na vsakem drugem sedežu in uporabljati maske.

Zjutraj bosta organizirani dve vožnji, popoldne pa tri vožnje šolskega avtobusa po ustaljenem voznem redu, objavljenem na spletni strani šole.

Šola bo poleg POUKA organizirala tudi

JUTRANJE VARSTVO (JV) in PODALJŠANO BIVANJE (PB).

Vse tri oblike je potrebno za učence organizirati tako, da bodo učenci ves čas v svojem oddelku, učenci se ne smejo mešati ali združevati z učenci drugih oddelkov, zato mora šola za vsak oddelek posebej organizirati jutranje varstvo in podaljšano bivanje, četudi bi bil v JV ali PB le en učenec iz oddelka. Izjemoma, za resnično nujne primere, je možno organizirati oboje tudi v heterogenih skupinah, vendar z doslednim upoštevanjem priporočil NIJZ (razdalja, maske …).

Jutranje varstvo se bo začelo ob 7.30 (izjemoma tudi prej, za nujne primere in za učence vozače), v kolikor učenci ob tej uri še nimajo pouka.

To pomeni, da bodo učenci ob 7.30 začeli s poukom v svojem oddelku in v svoji matični učilnici, ali pa bodo ob 7.30 v svojem oddelku in v svoji matični učilnici s svojo učiteljico v JV do začetka pouka po urniku.

Glede NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV vas obveščamo, da se bodo ti izvajali na daljavo.

Glede PREHRANE bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole. Če bo to drugače, razredničarko opomnite sami.

Obroki bodo organizirani v matičnih učilnicah, tako da ne bo prišlo do mešanja učencev.

 

VRAČANJE UČENCEV OD 6. DO 9. RAZREDA V ŠOLO

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se bodo učenci od 6. do 9. razreda v šolo vrnili v ponedeljek, 15. 2. 2021.

Glede PREVOZA učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbite starši. Zavedamo se, da vsi tega ne morete zagotoviti, zato bomo organizirali šolski prevoz.

Zjutraj bosta organizirani dve vožnji, popoldne pa tri vožnje šolskega avtobusa po ustaljenem voznem redu, ki je objavljen na spletni strani šole.

Po potrebi bo zagotovljen tudi prevoz s šolskim kombijem po ustaljenem voznem redu.

Učenci bodo na avtobusu morali sedeti diagonalno na vsakem drugem sedežu in uporabljati maske.

Glede POUKA vas obveščamo, da bo pouk temeljnih predmetov potekal v matičnih oddelkih v matičnih učilnicah.

Na pouk športa učenci počakajo v matičnih učilnicah. Ob spremstvu učiteljev športa bodo učenci odšli v telovadnico ali na zunanje površine, zato učenci poleg športne opreme potrebujejo tudi toplejša oblačila za izvajanje športa zunaj.

Pouk tehnike in tehnologije in pouk gospodinjstva bo potekal v matičnih oddelkih v specializiranih učilnicah.

Pouk dopolnilnega in dodatnega pouka bo zaradi manjšega števila učencev potekal v heterogenih skupinah ob strogem upoštevanju priporočil NIJZ (medosebna razdalja, maske…) v matični učilnici enega od oddelkov.

Pouk obveznih izbirnih predmetov bo, kjer je število učencev 20 ali manj, potekal v heterogenih skupinah ob strogem upoštevanju priporočil NIJZ (medosebna razdalja, maske…).

Pri sledečih obveznih izbirnih predmetih bo pouk potekal na daljavo:

7. razred: likovno snovanje 1, nemščina 1, ples , šport za zdravje;

8. razred: likovno snovanje 2, šport za sprostitev;

9. razred: likovno snovanje III.

Pouk neobveznih izbirnih predmetov računalništva in nemščine v 6. razredu bo potekal na daljavo.

Glede PREHRANE vas obveščamo, da bo za učence predmetne stopnje kosilo na voljo od torka, 16. 2. 2021, dalje. Sicer bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole. Če bo to drugače, sporočite vodji prehrane ge. Mojci Tkalec Zoran.

Hvala za pomoč in sodelovanje.

 

SPREMEMBA ŠOLSKEGA KOLEDARJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Spoštovani starši!

 

Z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili seznanjeni, da se zaradi nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela spremeni šolski koledar za šolsko leto 2020/2021 in ocenjevanje znanja.

Ministrica je s sklepom, ki velja od 26. 11. 2020 dalje, določila, da se vzgojno-izobraževalno delo izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, to je od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 oz. za učence 9. razreda do 15. 6. 2021.

Prav tako je s sklepom določeno, da se ocenjevanje znanja izvaja pred učenkami/učenci oddelka ali skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Podrobneje je določeno število ocen, ki jih morajo učenci pridobiti pri posameznem predmetu.

Celoten sklep je dostopen na naslednji povezavi: Sklep ministrice

 

VZGOJNO-IZBRAŽEVALNO DELO OD 9. 11. 2020 DALJE

Spoštovani!
Z okrožnico MIZŠ smo bili seznanjeni, da bo pouk od 9. 11. 2020 dalje za vse učence potekal
na daljavo.
ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA je bil že pred jesenskimi počitnicami vzpostavljen enotni
komunikacijski kanal, ki se bo uporabljal tudi v prihodnje;
- pouk bo potekal preko Arnesovih spletnih učilnic in
- v živo preko Zoom-a ali Jitsi Meet-a.
V spletnih učilnicah bo v ponedeljek do 8.00 objavljen tedenski načrt dela
- za posamezni predmet posameznega oddelka,
- po dnevih in urah.
Morebitna dodatna gradiva za posamezno uro posameznega predmeta bodo v spletni učilnici po
potrebi objavljena naknadno (npr. video posnetek, delovni list …).
Razredniki bodo učence obvestili o načrtu ur pouka v živo (video ure).
Obvestilo bo posredovano preko pripomočka Komunikacija v eAsistentu.

ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA bo pouk na daljavo potekal bolj prilagojeno starostni stopnji.
- Pri najmlajših učencih, od 1. do 3. razreda, bodo učitelji vzpostavili dnevno rutino, znotraj
katere bodo učenci seznanjeni s strukturo šolskega dneva. Učenci bodo prejeli kratka in jasna
navodila za delo, ki jih bodo učitelji posredovali postopoma. Učitelji bodo vzpostavili tudi video
stik z učenci, pri čemer pa bo potrebna pomoč staršev. V največji možni meri bomo upoštevali,
da bo vloga staršev le v občasni podpori učencu, ki jo potrebuje. Po potrebi bodo učitelji
vzpostavili video stik s starši učencev in jim bodo predstavili način dela, razjasnili dileme in
odgovorili na vprašanja.
- Za učence 4. in 5. razreda bo pouk potekal preko
o Arnesovih spletnih učilnic in
o v živo preko Zoom-a ali Jitsi Meet-a.
Učitelji bodo upoštevali zmožnosti učencev glede na starostno stopnjo in dejavnosti organizirali
tako, da jih bodo učenci lahko opravili čim bolj samostojno. Vzpostavili bodo rutino dela na
tehničnem področju, področju podajanja navodil in pri sprejemanju povratnih informacij.
Učenci bodo prejeli kratka in jasna navodila glede samostojnega učenja. Učitelji bodo z učenci
vzpostavili video stik, pri čemer bodo upoštevali, kdo v večji meri potrebuje tako obliko stika z
učiteljem. V največji možni meri bomo upoštevali, da bo vloga staršev le v občasni podpori
učencu, ki jo potrebuje.

S skupnimi močmi bomo zagotovo uspešni, kolikor nam trenutne razmere dopuščajo.
Prijazno vas pozdravljamo in vam želimo vse dobro!

Vodstvo šole:

Janja Klander Merc
Damjana Jerše in
Gregor Pečan

 

Prejemanje računov

Olajšajte si poslovanje, znižajte stroške provizij in se namesto položnic odločite za prejemanje računov:

• preko e – računa v vašo spletno banko
• računov na e –naslov
• plačevanje preko trajnika

Podrobnosti si preberite na tej povezavi.

 

OBVESTILO O SPREMEMBI TRR

 

Priporočila za ravnanje ob sumu/pojavu koronavirusa v vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

KOLEDAR

marec 2021
PTSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« Feb   Apr »
 

ŠOLE

 

ARHIV

 
 
 • RAZPIS ZA RAVNATELJA OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

  SVET ZAVODA OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani na podlagi sklepa 3/1, ki je bil sprejet na 2. seji sveta zavoda z dne, 4. […]

 • PROTOKOL RAVNANJA OB VRNITVI UČENCEV V ŠOLO

  Protokol je izvedbeni načrt za izvajanje programa šole in zajema organizacijo dela in zadolžitve vseh, ki bodo delali v prostorih šole. Objavljamo izvleček protokola, s samo najnujnejšimi elementi. Osnova za […]

 • VRAČANJE UČENCEV OD 6. DO 9. RAZREDA V ŠOLO

  Spoštovani starši!   Obveščamo vas, da se bodo učenci od 6. do 9. razreda v šolo vrnili v ponedeljek, 15. 2. 2021.   Glede PREVOZA učencev v šolo/domov priporočamo, da […]

 • VRAČANJE UČENCEV 4. in 5. RAZREDA

  Spoštovani starši!   Obveščamo vas, da se učenci 4. in 5. razreda vračajo v šolo v ponedeljek, 15. 2. 2021.   Glede PREVOZA učencev v šolo in domov priporočamo, da […]

 • Tekmovanje Bober

  Tekmovanje Bober je namenjeno učencem  od 2. do 9. razreda, ki jih zanima reševanje logičnih nalog z različnih področij. V letošnjem šolskem letu je zaradi epidemije prestavljeno iz sredine novembra […]

Najnovejši prispevki

 
 

 

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

http://www.eu-skladi.si/

 

AAI prijava

Za upravljanje z AAI-računi na zavodu je zadolžen Tomaž Bahč, ROID in mu pišite na naslov:
tomaz.bahc@guest.arnes.si

 
 
 
 
Dostopnost