Obvestilo o vpogledih v ovrednotene NPZ za učence in starše učencev 6. razredov:

Obvestilo o vpogledih v ovrednotene NPZ za UČENCE 6.r

Obvestilo o vpogledih v ovrednotene NPZ za STARŠE učencev 6. r


Nacionalno preverjanje znanja: Informacije za starše in učence

Informacije o poteku NPZ 2023 (dokument za učence)

Informacije o poteku NPZ 2023 (dokument za starše)

Koledar izvedbe NPZ 2022-23

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ je zunanje preverjanje znanja, postopek izvedbe NPZ-ja pa zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu se v okviru nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) preverja znanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Preverjanje znanja poteka prvi in drugi teden v mesecu maju tekočega šolskega leta. Izvede se v enem roku. V kolikor se učenec ne more udeležiti NPZ v predvidenem roku, NPZ iz tistega predmeta ne opravlja. Nacionalno preverjanje znanja se opravlja samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 min. Učenci z odločbami o usmeritvi so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ.

Državni izpitni center v juniju šolam, učencem ter staršem prek spleta omogoči dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (v obliki pdf). Rezultati so dostopni prek spletni strani http://npz.ric.si s pomočjo šifre učenca, ki jo učenec prejme prvi dan opravljanja NPZ, in številke EMŠO. Učenci so z rezultati preverjanja znanja seznanjeni tudi pri urah posameznega predmeta, ki se preverja na NPZ. Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja na šoli potekajo v elektronski obliki.

Če učenec ali starši ob vpogledu podvomijo v vrednotenje nalog v preizkusu znanja, imajo možnost poizvedbe. Poizvedba je presoja, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Število doseženih točk se po poizvedbah lahko poveča, zniža ali ostane enako.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno pri posameznem predmetu.

Dosežki učenca se vpišejo na posebno obvestilo, ki je priloga k spričevalu. Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca prišlo do napake, lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.

DODATNE INFORMACIJE o NPZ najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra, kjer si lahko ogledate primere pisnih preizkusov iz preteklih let.

Pripravila: Maja Cerar, namestnica ravnatelja za NPZ

(Skupno 7.843 obiskov, današnjih obiskov 2)