15. seja sveta zavoda poteka korespondenčno po elektronski pošti od 22. 4. 2020 do 28. 4. 2020.

Dnevni red:

  1. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje sveta zavoda z dne 26. 9. 2019.
  2. Obravnava in sprejem Letnega poročila o delu zavoda za preteklo šolsko leto, katerega del je tudi poročilo o uresničevanju LDN in je bilo potrjeno že na prejšnji seji.
  3. Seznanitev s Finančnim načrtom zavoda za leto 2020.
  4. Seznanitev s Poročilom o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda.
  5. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila.
  6. Določitev delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2019.
  7. Potek mandata svetu zavoda in razpis volitev delavcev v svet zavoda.
  8. Razno.

Gradivo:

K točki 1: Zapisnik 14. seje Sveta zavoda 2019

K točki 2: Letno poročilo 2019

K točki 3: Finančni načrt zavoda za leto 2020

K točki 4: Poročilo o obsegu in kakovosti sodelovanja z organi zavoda_2018_19

K točki 5: Samoevalvacija_utemeljitev_18_19

Druga navodila in priloge k ostalim točkam so člani prejeli po elektronski pošti.

 

(Skupno 489 obiskov, današnjih obiskov 1)